فناوری اطلاعات

سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات برای بهبود توانایی اصلی و قابلیت های شرکت درصنعت مورد فعالیت بسیار مهم است.فناوری اطلاعات یکی از ابزارهای مهم برای گسترش بازاریابی وخدمات جدید است که منجر به کاهش هزینه ای شرکت ها در اقتصاد جدید شده است.سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات به علت داشتن توان بالقوه زیاد جهت کاهش بهای تمام شده وهزینه ها وکسب برتری و مزیت رقابتی به صورت قابل ملاحظه ای گسترش یافته است.در سال های اخیر سطح سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات افزایش قابل توجهی پیدا کرده است.سرمایه گذاری در این حوزه چندین برابرسرمایه گذاری در سایر حوزه ها بود ه است.سرمایه گذاری براساس ریسک وبازده آن ارزیابی می شود،پس انتظار بازده بالا ازسرمایه گذاری در فناوری اطلاعات باید وجود داشته باشد که تا این حد سرمایه گذاری در آن توسعه یافته است . از تاثیر مثبت سرمایه گذاری در فناوری اطلاعات بر 5 متغیر بازده حقوق صاحبان سهام ،سود هر سهم ،سود باقیمانده ، ارزش افزوده اقتصادی وشاخص کیو توبین درعملکرد شرکت ها تایید شده است.

همان‌گونه که رقابت در سطح بین المللی رو به افزایش است ، تعداد زیادی از سازمان ها، حجم عظیمی از منابع خود را در فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری می کنند، تا بدین وسیله بتوانند مزیت رقابتی کسب کنند. اجرای پروژه های فناوری اطلاعات، نیازمند یک فرایند حساب شده است تا در نتیجه با شکست مواجه نشوند؛ این امر مستلزم ارزیابی درست و استفاده از روشها و تکنیک‌های متناسب با این پروژه‌ها است. در فرایند ارزیابی عملکرد، پرداختن به تمامی جنبه های پروژه با در نظر گرفتن هدف ها و استراتژی های کلان سازمان، ضرورت دارد.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فناوری اطلاعات از ویژگی هایی خاص مثل وجود ریسک بالا، دوره بازگشت بلند مدت سرمایه، افزایش هزینه ها و ناملموس بودن منافع آن ها برخوردار است. این ویژگی ها استفاده از تکنیک ها را در ارزیابی پروژه‌های فناوری اطلاعات مشکل ساخته و حتی نتایج کسب شده از آن ها تا حدودی نامطمئن هستند. از این رو تلاش‌هایی در جهت یافتن تکنیک های مناسب تر صورت پذیرفته است. برای افزایش قابلیت کاربرد تکنیک های ارزیابی سنتی در محیط های ICT باید به تعدیل آن ها پرداخت. از طرفی، تکنیک‌های جدید و تعدیل شده خیلی مورد استفاده قرار نمی‌گیرند، زیرا واقعیت این است که تخمین هزینه های ناملموس، به راحتی امکان پذیر نیستند و از طرفی اکثر تکنیک های نوین در فاز مفهومی قرار دارند. بنابراین بهتر است با ترکیب این تکنیک‌ها و حذف نقاط ضعف آنها ارزیابی عملکرد بهتری ارائه داد.

در دهه اخیر، بسیاری از صنایع با اجرای پروژه‌های ICT توانسته اند بهبودهای عظیمی را در بهره‌وری فعالیت های خود ایجاد کنند. فناوری اطلاعات برای صنایع مختلف مزیت های زیادی ازجمله سرعت در عملیات، ثبات و سازگاری در ایجاد داده، دسترسی به اطلاعات و مبادله آن فراهم کرده است.فناوری اطلاعات به طور فزاینده ای برای دلایل استراتژیک به کار گرفته می شود و می‌تواند باعث ارتقای کارایی در سازمان و بهبود کنترل و بهره وری فرایند های داخلی شود. باوجود مستنداتی که نشان دهنده وجود بهبود در کنترل و کارایی عملیات کسب و کار است، بعضی از این سازمان ها از سرمایه گذاری های خود در بخش ICT ناراضی هستند. این نارضایتی‌ها تا اندازه ای مربوط به درک محدود درباره تعریف و اندازه گیری عملکرد ICT است. بنابراین ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد ICT ضرورت می یابد. یک اجماع قوی بین محافل آکادمیک و صاحبان کسب و کار وجود دارد که سرمایه گذاری‌های پروژه‌های ICT باید به دقت تعدیل، اندازه‌گیری و کنترل شوند.