مدیریت ، منابع انسانی و آموزش

دپارتمان آموزش و منابع انسانی

در دنیای کنونی موفقیت سازمان ها تا حد زیادی به روحیات، تلاش، انگیزش و رضایت منابع انسانی آنها بستگی دارد و کارایی و اثر بخشی سازمان ها با کارایی و اثربخشی نیروی انسانی آنها وابستگی مستقیمی دارد. دپارتمان منابع انسانی ما بهره گیری از ارتباط با متخصصین در حوزه منابع انسانی و بهره مندی از آخرین دستاوردها و مدل های موجود در توسعه و رهبری مدیران به انجام فعالیت های ترویج و شکوفا نمودن قابلیت های دانشی، نگرشی و مهارتی مدیران، کارشناسان و … موجبات رشد و بالندگی فردی و سازمانی آنان را در سطح بنگاه های اقتصادی کشور فراهم می آورد.

گروه ما در قالب پارتمان تخصصی منابع انسانی، بر مبنای نیاز هر مراجعه کننده، خدمات زیر را به فعالان اقتصادی ارائه می نماید:

  • طراحی، اجرا و برگزاری کانون های ارزیابی، جذب و استخدام مبتنی بر مدل های شایستگی
  • انجام تجزیه و تحلیل شغل و برنامه ریزی نیروی انسانی
  • طراحی نظام ارزیابی و توسعه کارکنان و فراهم آوردن فرصت های ارتقای شغل
  • طراحی نظام مدیریت عملکرد و پاداش کارکنان
  • عارضه یابی نظام مدیریت منابع انسانی سازمان ها و شرکتها
  • ارائه راهکارهایی به واحد منابع انسانی در جهت کسب حداکثر کارایی از کارکنان برای حرکت در راستای اهداف استراتژیک در افق زمانی بلند مدت با کمترین هزینه
  • اصلاح و ارتقای فرهنگ سازمانی بخش های عمومی و خصوصی در راستای حضور هرچه بیشتر در بازارهای بین المللی